Condities

Voor juristenwerk rekent het kantoor zijnde eenmanszaak een standaardtarief van €300,- exclusief BTW per uur (tarief van 2024). Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Vanzelfsprekend kunnen tevoren bijzondere prijsafspraken worden gemaakt. Los daarvan geldt voor vaste cliënten van het kantoor een verlaagd tarief.

Het kantoor Hanze Legal hanteert Algemene Voorwaarden die u onderaan deze pagina in pdf-format aantreft.

Hanze Legal schakelt in de uitvoering van de opdracht met enige regelmaat deskundige hulppersonen in. 

– Hanze Legal heeft een samenwerkingsovereenkomst met Plas | Bossinade advocaten N.V., +31 (0)50-5214333. www.plasbossinade.nl.

In het geval van afwezigheid van mr. R.J.B. Caderius van Veen wordt doorverwezen voor kwesties op het gezondheidsrecht naar advocate mw. mr. M. van Mourik (Marleen)  van het kantoor Plas | Bossinade advocaten N.V., +31 (0)50-5214333. www.plasbossinade.nl. 

Voor mediation wordt doorverwezen naar Henk Prins LLB met zijn bedrijf Hanze Mediation – www.hanzemediation.nl, 06-19266711.

 

Onderwijs

Hanze Legal biedt u ook maatwerk als het gaat om opleidingen. Het standaardtarief voor reeds bestaande cursussen is € 300,- per contactuur, exclusief reiskosten, studiemateriaal en BTW. Voorbereiding en reistijd is bij dit bedrag inbegrepen. Afhankelijk van de opdrachtverstrekkende instelling, het onderwerp, het aantal deelnemers of het aantal afgenomen cursussen kan een aanzienlijk lager tarief worden afgesproken. Zoals gezegd, Hanze Legal biedt u maatwerk voor elke opleidingswens.

Voor werkzaamheden ten behoeve van onderwijsinstellingen die voor hun activiteiten vrijgesteld zijn van BTW zal Hanze Legal eveneens geen BTW in rekening hoeven te brengen. Hanze Legal is namelijk een in het Centraal Register voor Kortdurend Beroepsonderwijs (CRKBO) van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd opleidingsinstituut.

De door Hanze Legal aan Opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. Annulering van cursussen kan kosteloos plaatsvinden tot een week voor de geplande cursusdag. Tot aan de dag voor de cursus kan annulering plaatsvinden tegen een vergoeding van de gemaakte onkosten, te weten de verveelvoudiging van het studiemateriaal. Annulering op de dag zelf kan tegen een vergoeding van de helft van de overeengekomen cursusprijs.

Vertalen van juridische documenten en tolken – Spaans

Sinds 2019 kunt u ook bij Hanze Legal terecht voor het vertalen van (juridische) documenten Spaans – Nederlands. Wbtv nr. 40332. Neem voor meer informatie contact op.

Overige kantoorinformatie

De jurist van Hanze Legal was tot 2019 ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, 070-3353535, www.advocatenorde.nl. Hanze Legal heeft nog immer (conform de regels van de NOvA) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Aon, www.aon.nl met een dekking van 500.000 euro per aanspraak, zonder beperking in het aantal aanspraken.

De door Hanze Legal aan Opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is. Hanze Legal aanvaardt slechts betalingen per bank.

Hanze Legal aanvaardt geen zaken die mogelijkerwijs vallen onder het bereik de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), zie ook Handleiding Wwft van de NOvA.

Hanze Legal beschikt niet over een derdenrekening.

Het kantoor heeft een klachtenregeling deze treft u onderaan deze pagina in pdf-format aan; voor complimenten en/of aanbevelingen kunt u een e-mail sturen.

Klachtenregeling Hanze Legal

Algemene Voorwaarden